fbpx

Modafinil geeft vermindering van overmatige slaperigheid bij patiënten met een aan nachtdiensten gerelateerde slaapstoornis

6.5 Leverancier zal trachten haar levertijden zo kort mogelijk te houden. Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn voor zover mogelijk in acht te nemen, waarbij Afnemer zich er van bewust is dat Leverancier voorde levertijd afhankelijk is van haar eigen toeleveranciers. In geval van overschrijding door Leverancier van een overeengekomen leveringstermijn, dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen voordatLeverancier ter zake in verzuim zal zijn. Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan de zijde van Afnemer ontstaan door overschrijding van de leveringstijd of leveringstermijn. Eigenlijk is modafinil als geneesmiddel bedoeld voor patiënten met narcolepsie, een ernstige slaapstoornis waarbij mensen zomaar in slaap vallen. Maar studenten en mensenmet een drukke baan blijken het ook te gebruiken voor extra focus.

Deze uitgangsvragen zijn ook vastgesteld door NICE, op basis van een knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in Engeland. De Nederlandse richtlijnwerkgroep heeft een deel van deze uitgangsvragen overgenomen voor de huidige richtlijn. Modafinil heeft ten slotte wisselwerkingen met andere medicijnen, waaronder de anticonceptiepil. Neem je andere geneesmiddelen of de pil, dan is het dus belangrijk om eerst de apotheker of je arts te raadplegen alvorens modafinil te gebruiken.

Meer informatie over cookies?

Op eerste verzoekvan Leverancier dient al het materiaal terstond aan Leverancier te worden geretourneerd. Daardoor kan de respons op dit middel in de klinische praktijk gekleurd zijn. Een aantal klinische studies is uitgevoerd met modafinil. Het betreft voornamelijk placebo-gecontroleerde onderzoeken. Vergelijkende onderzoeken met methylfenidaat bij narcolepsiepatiënten ontbreken.

  • Een richtlijn is een document met praktische aanbevelingen.
  • Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind.
  • Modafinil wordt in eerste instantie niet aanbevolen bij de behandeling van volwassenen met ADHD.

Houd er wel rekening mee dat de verschijnselen waarvoor je het middel in eerste instantie nam terug kunnen keren. Wat zijn de effecten en bijwerkingen en door wie wordt het gebruikt? In dit artikel krijgt je antwoord op deze en andere vragen. Altijd mijn modafinil en piracetam snel en correct ontvangen. Indien er problemen zijn met het geleverde pakket, kunt u makkelijk retourneren.Wel nog nooit problemen gehad.

De Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies

Ons team staat altijd klaar om u te helpen op welke manier dan ook. 17.1 Op de rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer, daaronder begrepen offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveranties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3.2 Leverancier wordt slechts gebonden door een overeenkomst indien deze is aangegaan door een of meer personen die bevoegd zijn Leverancier te binden.

Deze geneesmiddelen hebben verschillende werkingsmechanismen. Wanneer kataplexie op de voorgrond staat is natriumoxybaat de eerste keuze. Pitolisant is zowel werkzaam op de slaperigheid overdag als op de kataplexie en kan dus ook worden voorgeschreven bij kataplexie. Natriumoxybaat heeft ook een positieve invloed op de nachtelijke slaap. De keuze voor de best passende therapie voor de individuele patiënt, is aan de arts. Modafinil leidt in de tot nu toe uitgevoerde lange-termijnonderzoeken niet tot tolerantie en misbruik, dit in tegenstelling tot de amfetamine-achtigen.

Wat zijn de bijwerkingen van modafinil?

Er wordt gedacht dat modafinil op het GABA-erge inhibitoire netwerk of het thalamocorticale systeem werkt (Urbano e.a., 2007). Het is een medicijn met opwekkende eigenschappen en onderscheidt zich wat betreft neurochemisch en gedragsprofiel van de andere stimulantia (Minzenberg & Carter, 2008). Verhoogt de waakzaamheid en/of verbetert het vermogen om wakker te blijven en het niveau van alertheid overdag. De belangrijkste metaboliet van modafinil is het farmacologisch niet-actieve modafinilzuur.

Bevatten de cookies van de Pharma Selecta informatie over wie ik ben?

https://poetsindia.com/NA/hoge-bijwerkingen-van-hgh-zorgen-voor-bezorgdheid/ is een medicatie die wordt gebruikt voor de behandeling van narcolepsie en andere slaapstoornissen, en werkt door het veranderen van de niveaus van bepaalde chemicaliën in de hersenen. Daarin zijn door de opdrachtgever, het uitvoeringsorgaan en de werkgroepleden van de richtlijn geen strijdigheden bevonden met de te verrichten taken voor de richtlijn. Een overzicht van deze verklaringen ligt ter inzage bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Behandelingen

4.7 Leverancier kan op verzoek van Afnemer ter zake van geleverde goederen aan Afnemer een verklaring verstrekken ten aanzien van de herkomst, samenstelling en/of eigenschappen van de goederen. Leverancier kanvoor de afgifte van een dergelijke verklaring aan Afnemer redelijke kosten in rekening brengen. Zorgverzekeraars hebben bij een aantal geneesmiddelen de mogelijkheid om alleen bepaalde varianten (bijvoorbeeld op grond van hun prijsstelling of prijsafspraken tussen zorgverzekeraar en geneesmiddelenfabrikant) te vergoeden. Als uw zorgverzekeraar voor één of meer middelen een preferentiebeleid voert, staat dat in uw verzekeringspolis. Indien een medische noodzaak bestaat om toch een duurdere variant van het middel toe te passen, kan uw zorgverzekeraar van het preferentiebeleid afwijken.

3.1 Tussen Leverancier en Afnemer komt een overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Leverancier van een opdracht of order van Afnemer, waarbij omvang en inhoud van de overeenkomst volgen uit de aanvaardingdoor Leverancier. Voor Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik alle reden om aan de bel te trekken. Wanneer er onvoldoende data beschikbaar waren om een meta-analyse uit te voeren, stelden de reviewers een narratieve (beschrijvende) review van het beschikbare bewijs op.

Bij de interventieonderzoeken is de waardering van de kwaliteit van het bewijs met behulp van de GRADE-methodiek in deze narratieve reviews opgenomen. De kwaliteitsbeoordeling en een samenvattende beschrijving van de verschillende onderzoeken worden voor elke uitgangsvraag gegeven onder het kopje ‘wetenschappelijke onderbouwing’. Er is weinig bekend over de klinische effectiviteit van modafinil als behandeloptie voor volwassenen met ADHD doordat er maar een beperkt aantal goed gecontroleerde onderzoeken is gedaan. Een farmacokinetische interactie is beschreven in de literatuur voor modafinil en het tricyclische antidepressivum clomipramine.